මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු උපාධිදාරියෙක් , බ්‍රිතාන්‍යයේ වරලත් ගණකාධිවරයෙක්, බ්‍රිතාන්‍යයේ  වරලත් අලවිකරුවෙක්, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර කලමණාකරනය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධිදාරියෙක්, දකුණු ඕස්ට්‍රේලියා විශ්ව විද්‍යාලයේ ආචාර්ය උපාධිදාරියෙක් ,  ඉසුරු  සොයා  රට අත්හැර නොගිය, නිදහස් අධ්‍යාපනයට වන්දි ගෙවන්නට මහජනතාවට සේවයකල, රටට ආදරය කරන ආදී ආනන්දියෙක්.

Academically qualified in three different disciplines of management, Dr Godahewa holds a BSc honours degree in Electronics and telecommunication Engineering from the University of Moratuwa,  an MBA from the University of Sri Jayawardenapura and a PhD in Economics from the University of South Australia. He is a Fellow Member of the Chartered Institute of Marketing (UK) , a Fellow Member of the Institute of Chartered Management Accountants (UK)  and a Member of the Certified Management Accountants ( Australia).  Dr Nalaka Godahewa has a wide range of experiences in managing both public sector and private sector organizations across a number of industries in both in Sri Lanka and abroad. Some of his key assignments include, Chairman of Sri Lanka Tourism, Chairman of Securities and Exchange Commission, Managing Director of Sri Lanka Insurance, Director of Seylan Bank, Director of Urban Development Authority, Director of  Lanka Hospitals, CEO of MAS Holdings Overseas Operations, Director of DIVASA Finance, Chairman of Colombo Land Limited, Chairman of Colombo Re Insurance, Chairman of Helicon Corporate Consultancy, Director of Sri Lanka Handy Crafts Board and Director of Sri Lankan Catering.